Våre tjenester

Oxe Prosjekt

Vi tilbyr ledelse av samspillsentrepriser, byggherrestyrte delentrepriser, prosjekt- og byggeledelse, modernisering og rehabilitering av næringsbygg, rådgivningstjenester og leietakertilpasninger.

Oxe Prosjekt påtar seg ansvaret som kontraktsansvarlig, dvs. en utvidet prosjektlederrolle som ivaretar byggherrerollen overfor entreprenørene.

Oxe Prosjekt sørger for at alle underentreprenører blir konkurranseutsatt, ikke kun en totalentreprenør.

1
Samspillsentrepriser

Vi leverer samspillsentrepriser basert på NS 8407 (totalentreprise) etter åpen bok prinsippet. Ofte vil en involvering og samspill mellom rådgivere, leverandører og gårdeier fra tidlig i prosjektet gi gode muligheter for optimalisering, besparelser og verdiskapning. Sammen med byggherre skaper vi gode rammer og trygghet rundt prosjektet slik at det realiseres innenfor de rammer som er satt.

2
Byggherrestyrte delentrepriser

Det kommer stadig høyere krav fra offentlig bygningsmyndighet i tekniske  forskrifter (TEK17), til leietakere og digitale løsninger. Strengere krav til bærekraft og miljø (BREEAM, EPD og taksonomi), samt  dokumentasjonskrav i prosjekter med BIM, digital tvilling og integrerte systemer fører til endringer i måten man gjennomfører prosjekter på.

I de senere årene har kostnader i byggebransjen økt betraktelig. For å redusere kostnader og imøtekomme nye krav i bransjen er byggherrestyrte delentrepriser godt egnet. Avtaler inngås direkte mellom gårdeier og underentreprenør og dette reduserer kostnader ved et lavere påslag. Vi styrer prosjektet som en normal totalentreprise. Gårdeier vil kun trenge å forholde seg til oss og vi styrer prosjektet fra idé til ferdigstillelse.

3
Prosjekt - og byggeledelse

Oxe prosjekt kan levere prosjektadministrasjon til ditt prosjekt. Vi leverer prosjektledelse, økonomistyring, prosjekteringsledelse, oppfølgning av byggherreforskriften (SHA), kontraktsinngåelser og byggesak. Innenfor prosjektadministrasjon ligger det mange fagområder og tjenester. Vi kan bistå med de fleste behov og for de fleste felt har vi gode samarbeidspartnere vi har arbeidet lenge med.

Modernisering og rehabilitering av næringsbygg

Vår kjernevirksomhet er gjennomføring av modernisering og rehabilitering av næringsbygg. Vi har spesialisert oss på eksisterende bebyggelse og ofte med leietakere som sitter i bygget parallelt med prosjektene. Prosjektene utfører vi som samspillsentreprise eller byggherrestyrte delentrepriser.

Se våre prosjekter her
Vi utfører rive og saneringsarbeider, tilpasning til leietakere, utskifting av tak, fasade, ombygging av bæresystemer, tilbygg og påbygg, innsetting av trapper og heis,tskifting av tekniske anlegg og utomhus.

5
Rådgivningstjenester

Vi kan tilby rådgivningstjenester innenfor næring- og boligbygg. Vurdering av skader, ombyggingstiltak, tilstandsvurderinger, vedlikeholdsplanlegging med mer.

6
Leieitakertilpasninger

I tillegg til utførelse av entreprisen vil vi ved leietakertilpasninger tilby oppfølging av leietaker. I fasen fra inngått leiekontrakt til innflytting er det naturlig at kravspesifikasjon og behov endrer seg. Vi bistår og forsøker alltid å implementere endringer innenfor de budsjettrammer prosjektet har.  Vi bistår fra utvikling av konsept til ferdige arealer.  

Our Essence

Our Process

2c
Step — 1
Visionary Consultation
Step — 2
Conceptual Craft
Step — 3
Precision-Driven
Step — 4
Collaborative Fusion
Step — 5
Construction Precision
Step — 6
Realisation Beyond
A grey architecture modern building with contemporary design style in a white sky blue sunrise background.